โครงงานคอมพิวเตอร์


       ชื่อโครงงาน                                       LRIThai

       (ภาษาไทย)                การสูญเสียดินเเดนในประเทศไทย

       (ภาษาอังกฤษ)                   Loss Realm in Thailand  

ชื่อผู้ทำโครงงาน   

1. ด.ช.สุวพิชญ์ ศรีเบญจโชติ ม.3/4 เลขที่ 4                     

2. ด.ช.ณัฐกิตติ์ จันทร์อินทร์ ม.3/4 เลขที่ 5

3. ด.ช.นภสินธุ์ ไชยสวัสดิ์

ม.3/4 เลขที่ 11

4. ด.ญ.ฤทัยรัตน์ สังข์สุด 

ม.3/4 เลขที่ 17  

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 นายมหาพันธ์ จันทะคุณ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

 -

ระยะเวลาดำเนินงาน

4 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

          

          ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา รัฐบาลล่าเมืองขึ้นจากตะวันตก ก็เข้ามาคุกคามเสถียรภาพและความมั่นคงของสยามอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับนโยบายที่ก้าวร้าวรุนแรง เช่น นโยบายเรือปืน นโยบายเลือดกับเหล็ก นโยบายตาต่อตา ฟันต่อฟัน ทำให้สยามต้องคิดตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมารองรับสถานการณ์ เช่น ทฤษฎีลู่ตามลม ทฤษฎีถ่วงดุลอำนาจ และทฤษฎีพันธมิตรซ้อนพันธมิตร จึงทำให้พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นจำเป็นต้องยกพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยให้เเก่ชาติตะวันตกเพื่อไม่ให้เกิดสงคราม จึงทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินเเดนไปมากมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการสูญเสียดินแดนของประเทศไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

2. เพื่อศึกษาว่าทำไมประเทศไทยถึงสูญเสียดินแดน

วิธีดำเนินงาน (อธิบายกระบวนการทำงาน)

1.กำหนดหัวข้อที่สนใจที่จะศึกษา

2.รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด หนังสือเรียน และจากเว็บไซด์

3.วางเเผนในการเขียนโปรเเกรมด้วยการเขียนผังงานโปรแกรม

4.เขียนโปรเเกรมด้วยCodeBlock

5.ทดลองใช้โปรเเกรมที่เขียนขึ้น

6.สรุปผลที่ได้จากการทดลองใช้โปรแกรม

7.ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้ดีขึ้น

                                                 ซูโดโค้ค

1.กำหนดตัวแปรที่ใช้

ชื่อตัวแปร                                                         ความหมาย

N                                                              ครั้งที่สูญเสียดินแดน

Y                                                                      ทำงานใหม่

2.วิธีการประมวลผล

1.รับค่าจากตัวแปร N

2.ตรวจสอบเงื่อนไข

3.ปฏิบัติงาน

4.แสดงผลที่ได้จากการปฏิบัติ

5.พิมพ์ Y ทำงานโปรแกรมใหม่

ผังงานโปรแกรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้โปรแกรมที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียดินแดนในประเทศไทย

2.ได้รู้สาเหตุการสูญเสียดินเเดนของประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง

http://www.rungnapa-astro.com/Saranaru-ok/ThaiTerritory-Lost.htm

http://www.guideubon.com/2.0/ubon-story/14/

                                   ภาคผนวก (โปรแกรม)

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม

1.เปิดโปรแกรม

2.กรอกตัวเลขของการสูญเสียดินแดน (ไม่เกิน14)

3.โปรแกรมจะแสดงชื่อของสถานที่ที่สูญเสียดินแดนในครั้งนั้นนั้น

4.โปรแกรมจะมีคำถามถามว่าจะทำงานใหม่ใหม่

4.ถ้าใส่ Y โปรแกรมจะทำงานใหม่

5.ถ้าใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่ Y โปรแกรมจะจบการทำงาน

Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by natakit

34 views

Public - 9/19/16, 1:39 PM