การจัดการการลดต้นทุนการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกร ตำบลเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Cost Reduction Management for Tomato’s Farms at Tao Ngoi

District, Sakon Naknon.

ความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่พึ่งพาภาคการเกษตรและให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทำให้ภาคการเกษตรผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชากรในประเทศไทยจากจำนวนประชากรทั้งหมด 65,729,098 คน ประชากรร้อยละ 38.14 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เนื่องจากภาคการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค หล่อเลี้ยงประชากรในประเทศและปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) ทำให้มีแรงงาน มีทุน มีวัตถุดิบ มีสินค้า บริการ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ประเทศไทยจึงมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรจากการทำการเกษตรเพื่อยังชีพให้เป็นการทำการเกษตรเพื่อการค้า เพื่อสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้ประเทศ โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรให้กับประชากรในต่างประเทศทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยได้ขึ้นซื้อว่าเป็นครัขของโลกด้านการเกษตร

มะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่ง ที่มีผู้นิยมผลิตและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดและรับประทานในรูปผลสด เป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินซี ในปัจจุบันได้มีการผลิตส่งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปในแบบต่าง ๆ เช่น น้ำมะเขือเทศ และซอสมะเขือเทศ        


Create a presentation like this one
Share it on social medias
Share it on your own
Share it on social medias
Share it on your own

How to export your presentation

Please use Google Chrome to obtain the best export results.


How to export your presentation

New presentation

by aekkasitb

13 views

Public - 11/19/16, 9:03 AM